Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tegevjuhi Pille Aarma sõnul ei tunne tööstused piisaval määral vastutust enda poolt tekitatud reovee koostise eest.

EVEL koostöös projektipartneritega Eestis, Soomes, Lätis, Poolas ja Kaliningradis hindas tööstusreovee efektiivsema käitlemise projekti (BEST) raames kolme aasta jooksul tööstusreovee käitlemise olukorda.

“Projekti kõige murettekitavam kokkuvõte oli see, et mitmetes riikides on tööstusettevõtetele keskkonnalubade andmise süsteem puudulik, mis jätab olmereoveepuhastid abitusse olukorda,” märkis Aarma EVEL-i pressiteates, lisades, et tootjad tunnevad liiga vähe vastutust oma reovee eest.

“Teisalt oli positiivseid näiteid, kus üsna lihtsad ja sugugi mitte kulukad kohaliku tasandi koostöövormid parandasid olukorda märkimisväärselt,” lisas Aarma.

Reoveepuhastite puhastusefektiivsus Läänemere-äärsetes riikides on EVEL-i hinnangul viimastel aastatel oluliselt paranenud. Kuna aga olmereoveepuhastid on projekteeritud puhastama erinevate puhastusetappide jooksul eelkõige kodumajapidamistest pärit reovett, siis võib puhastisse juhitud tööstusreovesi neid puhastusprotsesse kergesti häirida.

Enim tähelepanu vajavate tööstusharude seas, mida projektis vaadeldi, olid mitmes riigis jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus, kemikaalide ja metalltoodete tootmine ning  joogi-, liha- ja piimatoodete tootmine.

Ilma nõuetekohase eelpuhastuse ja järelevalveta võib tööstusreovesi, näiteks metalltooteid tootvast tööstustest, sisaldada kahjulikke või mürgiseid aineid, mida ei ole võimalik eemaldada olmereovee puhastamiseks mõeldud protsesside käigus.

Ka toiduainetööstuste iseenesest ohutu reovesi võib häirida olmereoveepuhastite puhastusprotsesse või need koguni peatada. Selleks piisab, kui suures koguses materjale, näiteks piimatooteid, lastakse kanalisatsioonisüsteemidesse ootamatult ja ilma etteteatamiseta.

Olmereoveepuhastitesse juhitavate tööstusreoveeheitmete kontrollimiseks on kaks põhilist mehhanismi: tööstusettevõtjatele väljastatavad keskkonnaload ning tööstusettevõtja ja olmereoveepuhasti vahel sõlmitavad lepingud reovee ärajuhtimiseks.

BEST-i raames koostatud uutes suunistes märgitakse, et kõige määravamaks takistuseks reovee piisaval käitlemisel saavadki just ebapiisav lubade andmise süsteem ning vananenud lepingud tööstustega.

Sellises olukorras on takistatud loas vajalike nõuete seadmine, mis kohustaks tööstust oma reovett eelpuhastama ja selle kvaliteeti rohkem jälgima. Projekti raames koostatud poliitikaülevaade tõstab olukorra parandamiseks esile tegevuskava, mis on mõeldud nii keskkonnaasutustele, tööstustele kui ka reoveepuhastitele.

Projektis leiti, et reoveepuhasti, tööstuse ja keskkonnaasutuse koostöömudelis kokkuleppimine on üks olulisemaid meetmeid ootamatute olukordade ennetamiseks ja selleks, et aidata reoveepuhastil olla valmis juhuslikeks tööstusreoveeheideteks.

Samas töötajate koolitamine, kohapealsed külastused ja paar korda aastas toimuvad kohtumised, mida viiakse läbi nii reoveepuhastusjaamas kui ka tööstuses, võimaldavad aru saada üksteise protsessidest ja mitmesugustesse olukordadesse sobivatest meetmetest.

Koostööd ja kohapealset puhastust testiti EVEL-i teatel ka praktikas. Projektitoetusest said oma eelpuhastusprotsesside tõhustamiseks abi kaks piimandusettevõtet – E-Piim Tootmine AS Eestis ja Latvijas Piens Lätis –, mis oli kohalikele puhastitele piisavate puhastustulemuste saavutamiseks väga oluline.

Lisaks investeeris projekt Poolas uue, tööstusreoveele mõeldud puhastusliini rajamisse kohalikus väikepuhastis. Kaasaegne meetod fosfori filtreerimiseks kaltsiumsilikaadi abil võimaldab fosfori täielikku kogumist edasiseks kasutamiseks, näiteks põllumajanduses.

Teine Poolas töötav reoveepuhasti investeeris pilootsüsteemi, et katsetada biogaasi tootmise väljavaateid reoveesetete ja biolagunevate tööstusjäätmete kooskääritamisel.

Eestis ostis puhasti Põltsamaa Vesi OÜ kaasaskantava seireseadme, jälgimaks tööstusi, mis aeg-ajalt juhivad puhastisse suuri kahjulike ainete koguseid sisaldavat reovett.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi