Euroopa Parlament kinnitas 243 miljardit eurot rohepöördeks ja kriisist väljumiseks.

Euroopa Parlament kinnitas aastateks 2021-2027 kolm EL-i rahastut, mis toetavad pandeemiast taastumist, kliimameetmeid, sotsiaalprogramme, piiriülest koostööd ja säästvat linnamajandust.

Kolmapäeval vastu võetud niinimetatud ühtekuuluvuspaketti kuulub regioonidevahelise koostöö programm Interreg, Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond.

Vähemalt 30 protsenti rahast tuleb investeerida kliimameetmetesse, ringmajandusse, säästvasse kasvu ja töökohtade loomisse. Ühtekuuluvuspakett näeb lisaks ette erimeetmed VKE-de ja äärepoolseimate piirkondade toetuseks.

EL-i majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks mõeldud programmid saavad aastatel 2021–2027 EL-i eelarvest 243 miljardit eurot, mis moodustab ligi neljandiku EL-i pikaajalisest eelarvest aastatel 2021–2027.

Koroonapandeemiast taastumise kiirendamiseks toetatakse neist rahastutest ka kultuuri, kestlikku turismi, digipööret ja riiklike tervishoiusüsteemide vastupanuvõime suurendamist.

Toetust ei anta tuumaenergia või fossiilkütustega seotud investeeringutele, väljaarvatud kivisöe asendamiseks mõeldud maagaasiprojektid, mis on abikõlbulikud kuni 31. detsembrini 2025. 

Aastatel 2021–2027 on Interregi eelarve 8,05 miljardit eurot. Interregi kaasrahastamise määr on 80 protsenti, äärepoolseimate piirkondade puhul 85 protsenti.

Piiriülesele koostööle eraldatakse sellest 72,2 protsenti, riikide- ja piirkondadevahelisele ning äärepoolseimate piirkondade koostööle vastavalt 18,2, 6,1 ja 3,5 protsenti. Kuni 20 protsenti Interregi programmi vahenditest võib eraldada väikestele projektidele.

Ühissätete määrus kehtestab Regionaalarengu- ja Ühtekuuluvusfondist, Õiglase ülemineku fondist, Euroopa Sotsiaalfond+ ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist toetuste eraldamise üldpõhimõtted.

EL-i toetuste saamiseks peavad riigid järgima EL-i põhiõiguste hartat, ÜRO kestliku arengu eesmärke ja Pariisi kliimakokkulepet, edendama soolist võrdõiguslikkust ja võitlema diskrimineerimise vastu.

Määrus kohaldub viiele rahastule, mille kogueelarve on 330 miljardit eurot ehk kolmandik EL-i pikaajalisest eelarvest.

EL-i seadusandjad saavutasid 2020. aasta detsembris Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, Interregi ja ühissätete määrust käsitlevad poliitilised kokkulepped. EL-i nõukogu võttis määrused vastu 27. mail.

Kõik kolm määrust avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas 30. juunil ja jõustuvad järgmisel päeval. Rahastud hakkavad kehtima tagasiulatuvalt ka projektidele, mis on esitatud alates 1. jaanuarist 2021.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi