Valitsus kiitis esmaspäeval heaks COVID-19 lisaeelarvega ettenähtud vahendite kasutuselevõtmiseks vajalikud määrused.

Samuti kiitis valitsus heaks toetuste andmise ja kasutamise üldtingimused, mida  tuleb järgida nii valdkonna eest vastutava ministri määruse või käskkirja kehtestamisel kui ka juhul, kui toetusmeede viiakse ellu halduslepinguga, edastas valitsus.

Toetusmeetme rakendamise üldtingimused tuli kehtestada, et avaliku raha kasutamine ja eraldamine oleks selge, läbipaistev ja võrdsetel alustel ning avalikkusele arusaadav. Samuti peab olema kindel, et vahendeid kasutatakse just COVID-19 lisaeelarvega ette nähtud eesmärgil ja ulatuses. Et toetuse taotlemine ja eraldamine oleks läbipaistev, avalikustatakse juriidilisest isikust toetuse saajad.

Toetuste andmisel tuleb järgida võrdse kohtlemise põhimõtet, mille alusel peab meede olema kättesaadav kõikidele samadele tingimustele vastavatele isikutele kuni vahendite ammendumiseni.

Üldtingimustes sätestatakse ka riigiabi reeglite järgimise kohustus, mis arvestab, et kriisi tõttu on Euroopa Liidus lubatud leebemad tingimused riigiabi ajutise raamistikuga, kuid enne riigiabi andmist on vaja Euroopa Komisjoni luba.

COVID-19 kriisis saab riik aidata isikuid, kes on olnud maksukuulekad. Seetõttu makstakse toetust üksnes juhul, kui taotlejal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 2020. aasta 12. märtsi või on need ajatatud. Samuti ei tohi taotlejal olla tähtpäevaks esitamata maksudeklaratsioone ega majandusaasta aruanded.

Valitsus kiitus esmaspäeval heaks haridus- ja teadusministri määruse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmest haridus- ja noortevaldkonnas, kultuuriministri määruse erakorralisest abist kultuuri- ja spordivaldkonnale, kultuuriministri treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimusi käsitleva määruse, maaeluministri põllumajandustootja asendamise toetuse muutmist käsitleva määruse ja rahvastikuministri määruse, mi skäistleb eriolukorras usuliste ühenduste majanduslike raskuste leevendamise toetuste taotlemist, eraldamisr ja kasutamist.

Ka kiitis valitsus heaks riigihalduse ministri määruse eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja korra kohta, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruse, mis käsitleb väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetust ning turismisektori ettevõtjate  kahjude osalise hüvitamise toetust, järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu teise etapi rajamise toetusmeetme tingimusi ja kordaa ning jiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimust ja korda.

Ministrid peavad tagama määruste kooskõla üldmäärusega. Määrused jõustuvad pärast nende  allkirjastamist ning avaldamist üldises korras.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi