Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata Novatoursi Eesti üksuse endise tegevjuhi Andree Uustali hagi reisikorraldaja vastu, millega Uustal nõudis firmalt saamata jäänud töötasu, puhkusehüvitist ja viivist üle 183 000 euro ulatuses.

Sellega tühistas ringkonnakohus Harju maakohtu eelmise aasta 25. juuli otsuse, millega maakohus rahuldas Uustali hagi ja mõistis Novatoursilt Uustali kasuks välja üle 183 000 euro.

Seejuures jäid kõigi kohtuastmete menetluskulud Andree Uustali kanda. 

Pooled vaidlesid selle üle, kas Uustali tööleping kehtis edasi pärast tema juhatuse liikmeks valimist. Uustali hinnangul kehtib poolte vahel sõlmitud tööleping kuni käesoleva ajani.

Ringkonnakohus leidis, et hageja juhatuse liikmeks valimisega tööleping lõppes, sest töölepingulised kohustused langesid kokku juhatuse liikme kohustustega. Seetõttu jäi hagi rahuldamata.

2009. aasta oktoobris sõlmisid pooled tähtajatu töölepingu, mille kohaselt asus Andree Uustal tööle OÜ Novatours tegevjuhina. Kuu aega hiljem määrati Uustal ka ettevõtte juhatuse liikmeks.

Novatoursi väitel lõppes tööleping Uustali valimisega ettevõtte juhatusse poolte kokkuleppel kaudse tahteavaldusega – seda tõendavat poolte edasine käitumine, Novatoursi põhikirja muutmine vahetult pärast Uustali juhatusse valimist ning esindusõiguse piirangute kehtestamine.

Maakohtu 2019. aasta juulikuu otsuse kohaselt ei tõendanud ükski väljatoodud asjaoludest töölepingu lõppemist poolte kokkuleppel. “Töölepingu lõppemine peab olema selgelt fikseeritud. Oluline on, et mõlemad töölepingu pooled saaksid aru, et leping lõppes. Käesoleval juhul see nii ei ole,” seisab toonases kohtuotsuses.

Kohtu arvates tõendas töölepingu kehtivust ka asjaolu, et Uustali saamisega juhatuse liikmeks ei sõlmitud temaga kirjalikku käsunduslepingut – selle olemasolul saaks kohus hinnata, kas kehtib tööleping, käsundusleping või mõlemad. Suulise käsunduslepingu sõlmimist pole Novatours tõestanud.

Novatoursi väitel kaotati tegevjuhi ametikoht, kuna tegevjuhil poleks uute juhtimispõhimõtete sisseviimisega seoses olnud enam ärilisi funktsioone; samuti maksti Uustalile pärast juhatuse liikmeks valimist selle eest tasu.

“E-maksuametis on kajastatud vähemalt osa hagejale makstud tasust palgatuluna, mitte juhatuse liikme tasuna, kuid seda põhjusel, et kostja Leedust pärit juhatuse liikmed ei deklareerinud makse ega olnud kursis Eesti seadusandlusega,” märkis Novatours. 

Poole vahel polnud vaidlust, et alates 2017. aasta 20. septembrist Uustali Novatoursi tööle ei lubatud. Alates sellest hetkest polnud Novatours täitnud seadusest tulenevat kohustust kindlustada töötajat tööga, samuti pole Novatours tasunud Uustalile töötasu ega puhkusehüvitist.

Samuti polnud kumbki pooltest teatanud soovist töölepingut lõpetada, mistõttu maakohtu hinnangul tööleping kestis jätkuvalt. 

2018. aasta veebruaris saatis Uustal meediale teate, kus väitis, et ettevõttest lahkumisel on teda ähvardatud, Novatoursi Eesti üksuses on toimunud ebaselged tehingud ja ettevõtte seis on kahtlane.

Novatours teatas samal ajal omalt poolt, et Uustali öeldu on vale ja lisaks on Uustal teinud enda kasuks alusetuid makseid, mistõttu tema vastu on esitatud tsiviilhagi ja 2017. aastal ka ettevõtte juhatusest kõrvaldati. 

“Endise kohaliku juhi esitatud süüdistused on täiesti alusetud. Ettevõte kavatseb laimamise osas astuda omapoolseid õiguslikke samme,” teatas Novatours 2018. aasta veebruaris. 

“Nimetatud eelmise juhi poolt edastatud väljamõeldud kirjutis on pelgalt ebaadekvaatne reageering faktile, et tema vastu on esitatud hagi seoses enda kasuks tehtud alusetute maksetega. Antud hagi esitati Eestis kohtule eelmisel aastal,” märkis ettevõte toona. 

Sama aasta mais jättis Harju maakohus rahuldamata Novatoursi Eesti üksuse eksjuhi Andre Uustali hagi reisifirma vastu, milles Uustal nõudis ebaõigete andmete ümber lükkamist.

2018. aasta aprillis ja juunis esitas Uustal tööinspektsiooni töövaidluskomisjonile avalduse nõuetega mõista Novatoursilt tema kasuks välja saamata jäänud töötasu ja puhkusehüvitis, kokku ligi 122 600 eurot ning viivised.

Töövaidluskomisjon jättis toona juulis Uustali nõuded rahuldamata, kuid augustis esitas Novatours OÜ endine tegevjuht Harju maakohtule avalduse asja läbivaatamiseks hagimenetluses.

Hagialune saamata jäänud töötasu moodustas ligi 156 000 eurot, puhkusehüvitis 23 500 eurot ning sisssenõutavaks muutunud viivis töötasu maksmisega viivitamise eest, alates 2017. aasta oktoobrist kuni hagi esitamiseni 2018. aasta augustis, 3900 eurot.

Eestis ja Lätis Novatoursi nime all tegutseva Novaturase aktsiad on noteeritud Varssavi ja Vilniuse börsil.

Ringkonnakohtu otsuse osas võib apellatsioonkaebuse esitada Riigikohtule 30 päeva jooksul.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi