Euroopa Parlament võttis vastu volitused alustada läbirääkimisi pandeemia ajal vaba liikumist hõlbustava koroonaviiruse digitõendi osas.

Parlamendiliikmed leppisid kokku, et „EL-i COVID-19 digitõend“ ehk algselt Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud „roheline digitõend“ peaks olema kasutusel maksimaalselt 12 kuud.

Tõend, nii digitaalsel kujul kui ka paberil, näitaks, et inimene on vaktsineeritud COVID-19 vastu, tal on kehtiv COVID-19 testi negatiivne tulemus või on ta haigusest tervenenud. Samas rõhutab parlament, et ELi COVID-19 tõend ei ole reisidokument ega tohi muutuda vaba liikumise eeltingimuseks.

EL-i kodanikke puudutav seadusandlik ettepanek parlamendi muudatusettepanekutega kiideti heaks 540 poolt- ja 119 vastuhäälega, erapooletuks jäi 31. Kolmandate riikide kodanikke käsitlev ettepanek võeti vastu 540 poolt- ja 80 vastuhäälega, erapooletuks jäi 70. Hääletus toimus kolmapäeval, tulemused kuulutati välja neljapäeva hommikul.

Nii parlament kui ka ELi Nõukogu on nüüd valmis alustama läbirääkimisi lõpliku määruse üle, eesmärgiga võtta digitõend kasutusele juba sel suvel.

Parlamendi hinnangul ei tohi EL-i COVID-19 tõendi omanikele kohaldada täiendavaid reisipiiranguid, sealhulgas karantiini, isolatsiooni või testimist. Parlamendiliikmed rõhutavad ka, et diskrimineerimise vältimiseks, näiteks vaktsineerimata inimestele või neile, kel pole võimalik tasulist COVID-19 testi majanduslikel põhjustel teha, peaksid EL-i riigid „tagama universaalse, kättesaadava, õigeaegse ja tasuta testimise“.

Lisaks rõhutavad parlamendiliikmed, et COVID-19 vaktsiine tuleb toota rohkem, taskukohase hinnaga ning kogu maailmale. Tõsised tootmis- ja tarnegraafikute probleemid on parlamendi hinnangul murettekitavad.

Parlament soovib tagada, et E-Li tõend toimiks paralleelselt liikmesriikide algatustega ning et järgitaks ühist õigusraamistikku.

Näiteks peavad liikmesriigid aktsepteerima teistes liikmesriikides välja antud vaktsineerimistõendeid kõigi Euroopa Ravimiameti. Nende Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt erakorraliseks kasutamiseks lubatud vaktsiinide puhul, mida Euroopa Ravimiamet pole veel heaks kiitnud, jääb tunnustamine liikmesriikide otsustada.

Pettuste ja võltsimiste vältimiseks kontrollitakse tõendeid ning digitaalsete templite ehtsust. Tõendis esitatud isikuandmeid ei tohi sihtriikides salvestada ning EL-i tasandil ei looda tõendite haldamiseks keskset andmebaasi. Loetelu ametkondadest, kes tõendi andmeid töötlevad, peab olema avalik, et inimesed saaksid kasutada oma isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid õigusi.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi