Harju maakohus ei rahuldanud neljapäeval Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhi Varro Vooglaiu nõuet Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) vastu.

Vooglaid nõudis ERR-ilt teda solvanud huumoriklippide eemaldamist ning talle tekitatud moraalse kahju hüvitamist 5000 euroga.

Kohtu hinnangul ei ole vaidlusaluses lauses: “hageja mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal”, satiiri olemuslikke tunnusjooni ületatud ja tegemist on satiiriga.

“Riigikohus on leidnud, et avaldatud faktiväiteid tuleb võtta sellisena, nagu need on, see tähendab, et kohus peab vaidluse korral tuvastama, mida kostja mõistliku inimese arusaama järgi üldsusele avaldas. Kohtu hinnangul kohaldub riigikohtu seisukoht ka käesoleval juhul, olukorras, kus on vajalik tuvastada, kas tegemist on satiirižanri kuuluva lausega või mitte. Kohus peab lähtuma satiiri tunnuste hindamisel seega sellest, kuidas saab avaldatust aru keskmine mõistlik televaataja. Kuidas tundis ennast hageja antud lause puhul ei oma asja lahendamisel määravat tähtsust. Keskmiseks mõistlikuks vaatajaks tuleb kohtu hinnangul lugeda inimese seksuaalse määratluse suhtes neutraalset ja eelarvamustevaba inimest,” märkis kohus.

“Vaidlusalune lause ei ole kohtu hinnangul sellise keskmise mõistliku vaataja arusaamise järgi hageja suhtes pahatahtlik. Isegi kui lähtuda sellest, et keskmiseks vaatajaks tuleb lugeda heteroseksuaalset inimest, ei saa kohtu hinnangul ka selline vaataja järeldada, et hageja suhtes oleks käitutud pahatahtlikult. Asjaolu, et tegemist ei ole hageja isiklike õiguste kahjustamise sooviga, kinnitab kohtu hinnangul ka see, et tegemist on nn humoristliku absurdi võtmes esitatud lausega. Samuti ei saa tulenevalt sellest, et antud saade avaldati Eesti Rahvusringhäälingu kaudu, oleks selle keskmine mõistlik vaataja pidanud seal avaldatut võtma mitte satiirina, vaid hageja suhtes esitatava faktiväitena,” selgitas kohus.

Varro Vooglaiul on võimalik maakohtu otsus vaidlsutada 30 päeva jooksul Tallinna ringkonnakohtus. 

Mullu 24. novembril lasi ERR oma telekanalis ETV2 eetrisse saate “Ongi Koik” ning tiražeeris saadet ka ERR-i portaali vahendusel. Selles saates väitis saatejuht Märt Koik kindlas kõneviisis, et Varro Vooglaid olevat “heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal”.

“Selline väide on aga otseselt vale, kuna ma ei ole mitte kunagi “geiseksile” mõelnud, rääkimata sellest, et teeksin seda tihemini kui “tavalised homoseksuaalid”. Oluline on toonitada, et tegu ei ole arvamuse või väärtushinnangu, vaid konkreetse faktiväitega
– mind väidetakse tegevat midagi, mida ma ei tee ega ole kunagi teinud. Pidades silmas, et pean veendunud katoliiklasena homoseksuaalseid suhteid sügavalt ebamoraalseks ning et olen 15 aastat truus abielus, peagi juba seitsme lapse isa ning
perekondlike väärtuste eest seisva Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks üks asutajatest ja selle juhatuse esimees, on osutatud faktiväide mitte ainult väär, vaid ka tugevasti minu au teotav ehk minu head nime kahjustav, kujutades mind alusetult
silmakirjateenrina,” ütles Vooglaid BNS-ile.

Vooglaid märkis, et kuivõrd tema au teotava väära faktiväite levitamine ERR-i kaudu on talle vastuvõetamatu, siis pöörduski ta sellega seonduvalt ERR-i nõukogu esimehe Rein Veidemanni poole ja sain ka nii temalt kui ka ERR-i päevakajaliste saadete peatoimetajalt Peep Kalalt ja ETV2 peatoimetajalt Viola Salult vastused, ent kahjuks ei tunnistanud neist keegi, nagu oleks ERR midagi valesti teinud.

“Kala ja Salu vastuse keskmes on see sama arvamus, millele osutas ka Veidemann – nimelt seisukoht, et kuivõrd saade “Ongi Koik” kuuluvat satiiri valdkonda, siis ei ole selles minu suhtes faktiliselt väärate ja minu au teotavate väidete esitamises midagi
lubamatut,” nentis Vooglaid.

“Paraku on niisuguse seisukohaga võimatu nõustuda. ERR-i poolt minu au teotava jämedalt väära faktiväite esitamine on õigusvastane sõltumata sellest, millise žanri raames väide on esitatud. Mitte ükski žanr ei vabasta ei ERR-i ega kedagi teist
Eesti vabariigis kehtivate seaduste järgimise kohustusest. Teiste inimeste au teotamine nende suhtes valeväidete levitamise teel on Eesti vabariigis kehtiva õigusega keelatud ja seda ei saa õigustada ühe või teise žanri eripäradega,” ütles Vooglaid.

Vooglaid saatis enda sõnul enne kohtusse pöördumist kohtuvälise lahenduse leidmiseks hagiavalduse ka ERR-i juhatuse esimehele Erik Roosele, kuid paraku ei nõustunud ERR vabandamisega, mistõttu tuligi kohtusse pöörduda.

“Eelnevat silmas pidades palun kohustada ERR-i lõpetama minu õiguste rikkumine, tehes vastavad materjalid avalikkusele kättesaamatuks, ning kohustada ERR-i maksma väära faktiväite esitamisega minu au teotamise eest mittevaralise kahju
hüvitiseks 5000 eurot. Kahjunõue on põhjendatud asjaoluga, et minu alusetu kujutamine latentse homoseksuaalina diskrediteerib tõsiselt minu ühiskondlikku tegevust pereväärtuste kaitsel, mis on mitte ainult juba aastaid minu missioon, vaid
ühtlasi ka minu ja mu perekonna peamine elatise allikas. Ühiskondliku kuvandi loomine minust kui silmakirjalikust perverdist ohustab seega mitte ainult minu tõsiseltvõetavust pereväärtuste kaitsjana, vaid sellega seoses ka minu perekonna
majanduslikku heaolu,” märkis Vooglaid.

“Oluline on märkida, et antud juhtum ei ole esimene kord, mil ERR vihjab oma kanalites avaldatud saadetes sellele, nagu oleksin ma mingisugune pervert. Kõige kõnekam näide on see, kuidas ERR tiražeeris eelmisel aastavahetusel vana-aasta õhtul ETV kaudu Peeter Oja ja Mart Juure esitatud pilavat laulu, kus homoseksuaaliks kehastunud Oja esitas küsimuse “Varro, mis sa öösiti teed?” ja osutas soovile teha minuga “seda”. Samuti on ERR varem korduvalt alusetult rünnanud minu juhitavat SAPTK-i ja seeläbi kaudselt ka mind,” nentis Vooglaid.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi