Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL), kohalikud omavalitsused ning sotsiaalministeerium arutasid kolmapäeval järgmiste aastate eelarvestrateegiat ning üheskoos kaardistati teemad, mis nõuavad lähiaastatel sotsiaalvaldkonnas enim tähelepanu, sealhulgas rahalist ja inimressurssi.

“Kohaliku tasandi sotsiaalteenused on pikka aega olnud alarahastatud ning nende kättesaadavus üle riigi ebaühtlane,” nentis sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse pressiteates.

Tema sõnul tuleb omavalitsustel selleks, et inimeste igapäevane toimetulek ei halveneks ning ka rohkem abi ja tuge vajavad inimesed saaksid elada oma kodus, lähiaastatel tuntavalt suurendada investeeringuid sotsiaalkaitsesse, et eelisarendada teenuseid, mis aitaksid inimestel iseseisvalt ja inimväärikalt hakkama saada ning vähendaksid lähedaste koormust.

“Riik pakub sotsiaalvaldkonna teenuste arendamiseks ka omalt poolt tuge ning julgustame kohalikke omavalitsusi ära kasutama kõiki võimalusi ning osalema aktiivselt erinevates taotlusvoorudes ning toetusprojektides,” sõnas ta. 

ELVL esitas aasta alguses riigile 2021.–2024. aasta riigi eelarvestrateegia ja 2021. aasta riigieelarve ning valdkondlike töörühmade ettepanekud, mis on sisendiks valdkondlikele eelarveläbirääkimistele. Esimest korda esitas sotsiaalministeerium omavalitsusliidule ka oma ettepanekud, millises suunas liikumist peab riik vajalikuks, et oleks tagatud inimeste heaolu kasv.

Ministeeriumi hinnangul oleks vajalik eelisarendada ja pakkuda senisest enam kodus elamist võimaldavaid teenuseid, panustada enam pikaajalise hoolduse, erihoolekande ning asendushooldusteenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse suurendamisse. Samuti tuleks omavalitsustes rohkem tähelepanu pöörata ligipääsetavuse parandamisele, mis ei pruugi ministeeriumi vaates alati tähendada suuri investeeringuid.

Näiteks tasub juba hoonete projekteerimise faasis läbi mõelda, kas see on ligipääsetav erinevatele sihtgruppidele, sealhulgas eakatele, puudega inimestele või lapsevankriga liiklejatele. Ministeeriumi teatel leppisid osapooled kokku, et oluline on jätkata sisulisi arutelusid lisaks sotsiaalvaldkonnale ka esmatasandi arstiabi ja koolitervishoiuteenuse kättesaadavuse üle.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei ütles, et üleriigilise omavalitsusliiduna on liidu eesmärk seista riigieelarve läbirääkimistel kohalike omavalitsuste huvide ja ootuste eest.

“Esitasime omalt poolt ettepanekuid suurendada asendushoolduse korraldamise kulude katteks eraldatavaid vahendeid kohalikele omavalitsustele ja tagada erihoolekandeteenuste, sealhulgas igapäevaelu toetamise, kogukonnas elamise ja ööpäevaringse erihooldusteenuse kättesaadavust,” selgitas ta.

Trei sõnul peaks riik leidma täiendavaid eelarvelisi võimalusi toetamaks kohalikke omavalitsusi Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite abil välja arendatud ja osutatud teenusmahtude hoidmiseks.

“Tegime ka ettepanekuid, milliseid investeeringuid võiks toetada järgmise Euroopa Liidu 2021–2027 struktuurifondist sotsiaalkaitse valdkonnas. Näiteks võiks hakata rajama seoses elanikkonna vananemisega ja väärika vananemise toetamiseks teenusmajade rajamist, mis oleks vaheetapp kodus elamise ja hooldekodu vahel,” lisas Trei. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi