TALLINN, 28. veebruar, BNS – Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kontrollis jaanuaris 13 suusa- ja tuubimäge ehk talveteenuse pakkujat ning enam kui pooltel oli tegemata tehniline kontroll ning mitmed teenusepakkujad lükkasid vastutuse kasutajale.

Kontrollimisel pöörati tähelepanu teenuse ohutuse tagamisele, teenuse kasutajatele antavale teabele ning tõstukite tehnilisele seisukorrale. Eesmärk oli saada ülevaade, millisel viisil talveteenuseid pakkuvad ettevõtted teenuse kasutajaid (ohutus)reeglitest teavitavad ja juhendavad ning kas nende poolt mägedel kasutatavad tõstukid on tehniliselt korras. 

Tõstukite tehniline kontroll ei olnud tehtud seitsmel kontrollitud objektil. Seitsmel juhul oli teenuse osutaja pannud teenuse kasutamisel vastutuse teenuse kasutajale. Neljal korral ei viidatud pileti ostmisel kehtivatele reeglitele/piirangutele. Kolmel korral ei olnud kirjalikult teavitatud reeglitest ja piirangutest piletikassas või selle läheduses.

„Kontrollimisel selgus, et sageli on talveteenuseid osutavate ettevõtete reeglites välja toodud, et teenuse kasutaja vastutab enda ohutuse eest või kasutab teenust omal vastutusel. Selgitame, et teenusepakkuja vastutab pakutava teenuse ohutuse eest ning peab tegema kõik endast oleneva teenuse ohutuse tagamiseks. Tingimused, millega ettevõtja vastutus välistatakse, on võlaõigusseadusega vastuolus,“ kommenteeris TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Lisaks märgib Teinemaa, et ka teenuse kasutajal on oma osa teenuse ohutuse tagamisel. Teenuse kasutaja peab tutvuma reeglitega ning vastutab reeglite järgimise eest selleks, et vältida riske nii enda kui ka teiste elule ja tervisele. „Näiteks on tuubimägedel keelatud sõita rongis või kahekesi ühes tuubis, suusatõstukil on keelatud trikitada ja muu selline. Ka kõige süütumal tembul võivad olla hiljem halvad tagajärjed,“ selgitas ta.

Teenuse osutamisel kasutatavad seadmed – tõstukid, elektriseadmed/-paigaldised – peavad olema ohutud nii ettevõtte töötajatele kui ka teenuse kasutajatele. TTJA juhib tähelepanu, et tõstukite audit peab olema teostatud enne hooaja algust ning liikurteede auditid tuleb teha iga kahe aasta tagant.

Teenusepakkuja kohustuseks on anda teenuse kasutajale enne teenuse kasutamist üksikasjalikku teavet teenuse omaduste, kasutamistingimuste ning hinna kohta. Teenus peab olema ohutu teenuse kasutaja elule, tervisele ja varale. Kui seadmed ei ole korras või teenuse kohta antakse ebaõiget, eksitavat teavet või info on puudu ja selle tagajärjel võib ohtu sattuda inimese tervis või elu, on tegemist ohtliku teenusega. Ühtlasi peavad teenusepakkujad rohkem panustama reeglite tutvustamisele, et tagada teenuse kasutajate teadlikkus ohutusnõuetest. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata suusatõstukite/liikurteede STOP-nupu asukoha selgele tähistamisele. Teenuse kasutajatele tuleb selgitada STOP-nupu eesmärki ning selle kasutamist, et võimaliku õnnetusjuhtumi korral oskaksid ka seadme kasutajad kiirelt reageerida. 

TTJA on juhtinud ettevõtete tähelepanu tuvastatud puudustele ja teinud ettepanekuid nende kõrvaldamiseks ning mitmed puudused on praeguseks ka juba kõrvaldatud.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi