Sotsiaalministeerium viis läbi siseauditi, et tuvastada terviseameti külmladude intsidendi eest vastutajad ning leiti, et terviseamet võib ravimite hulgimüüja loa kaotada. 

Kontrolli käigus toodi välja, et terviseameti kui ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja jutkonna ja pädeva isiku tegevus on olnud puudulik, täitmata on õigusaktidest ja ameti sisekorrast tulenevad nõuded.

Terviseameti kui ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja puudulik tegevus võib viia tegevusloa osalise või täieliku kehtetuks tunnistamiseni, sedastas audit.

Positiivsena toodi välja, et amet on juba alustanud vigade kõrvaldamiseks ja tegevuste nõuetega vastavusse viimiseks tegevusi. Näiteks on ravimilaole määratud kvaliteedispetsialist ning 1. septembrist loodi peadirektori alluvusse uus struktuuriüksus, ravimiladu, mille ülesandeks on täita hulgimüügi tegevusloaga seatud kohustusi. Uue üksuse juhi värbamiskonkurss on juba toimunud.

Sotsiaalministeeriumi järeldustest selgus, et terviseameti juhtkond ei ole järginud ravimite hulgimüügi kvaliteedisüsteemi ega täitnud hoolsuskohustuse nõuet. Ka ei ole terviseameti peadirektor taganud sisekontrollisüsteemi rakendamist terviseameti ravimite hulgimüügi tegevuses. 

“Hulgimüügi pädev isik ei ole täitnud oma tööülesandeid viisil, mis tagab, et hulgimüüja vastab hea turustamistava nõuetele ning töö iseloomust tuleneva vajaliku hoolsusega,” leiti auditis.

Auditis rõhutati, et puudused terviseameti kui ravimite hulgimüüja tegevuses on toonud kaasa majandusliku ning mainekahju. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi