Tartu linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks Tartu linna energia- ja kliimakava eelnõu, milles on püstitatud vahe-eesmärk vähendada 2030. aastaks süsinikdioksiidi (CO2) heidet võrreldes 2010. aastaga 40 protsendi võrra.

Aastaks 2050 näeb kliimakava ette kliimaneutraalsuse saavutamise, teatas Tartu linnavalitsuse pressiteenistus.

Volikogule saadetud kava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas ning selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist.

Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, sealhulgas vastupidavus ekstreemsetele ilmastikutingimustele, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine.

Süsinikuemissioon on Tartu linnas viimase kümne aastaga suurenenud 31 protsenti, mis tuleneb peamiselt era- ja ärisektoris tarbitavast elektrienergiast ning kasvavast autokasutusest. Kliimakava kirjeldab erinevate valdkondade – näiteks kaugküte, elektrienergia, transport, elamusektor, jäätmemajandus – eesmärke ja tegevusi, mille abil mõju keskkonnale ja kliimale vähendada.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on kava edukas elluviimine võimalik üksnes siis, kui avalik sektor, erasektor ning elanikud ühiselt selle nimel pingutavad.

“Energiakasutus on sektorist sõltumata osaks meie kõigi igapäevaelust ning kliimaneutraalsuse suunas liikumisel on oluline roll igal linlasel, ettevõttel ja asutusel. Seetõttu oleme välja pakkunud kogukondliku kokkuleppe idee, millega liitujad võtavad endale vabatahtlikult ülesandeks aidata kaasa kavas seatud eesmärkide täitmisele,” selgitas Tamm pressiteates.

Tartu linna energia- ja kliimakava on koostatud koostöös paljude tartlaste ja organisatsioonidega, linnavalitsuse strateegiliseks partneriks kava elluviimisel on Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Kava koostamisel kasutatakse Euroopa Liidu poolt toetatud SECAP ehk Sustainable Energy and Climate Action Plan metoodikat, kohandades seda Eesti ja Tartu oludele. Ühtset metoodikat kasutades tagatakse tulemuste võrreldavus teiste Euroopa linnadega.

Energia- ja kliimakava on kehtiva säästva energiamajanduse tegevuskava edasiarendus, mis vaadates kaugemale tulevikku seab kõrgemad eesmärgid ning käsitleb ka kliimamuutuste mõjusid.

Sel nädalal arutatavad Tartu linna energia- ja kliimakava linnavolikogu komisjonid, 10. septembril on kava arutelu volikogu istungil. Tartlasi oodatakse linna energiakavaga tutvuma ja ettepanekuid tegema 21. septembrist kuni 23. oktoobrini Tartu linna kodulehel. Avalik arutelu on kavas 11. novembril.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi