Valitsus koguneb neljapäeval arutama direktiivi, mille peamiseks eesmärgiks on tõkestada ebaseaduslikku sisserännet ja tõhustada piirikontrolli.

Direktiivi esitleb siseminister Mart Helme ja selle kohaselt on lennuettevõtjatel kohustus koguda reisijaid käsitlevat eelteavet kolmandast riigist Euroopa Liitu/Schengeni riiki lendavate reisijate kohta (API andmed – reisijate reisidokumentides sisalduvad biograafilised andmed ning lendude andmed), teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Eesti leiab, et broneeringuinfo ehk PNR andmekoosseisus sisalduvad ka API andmed, mistõttu on tulevikus mõistlik luua transpordiettevõtetele üks ühtne kanal riigiga suhtlemiseks, kuhu andmeid tuleks esitada ühe korra. Kuritegude tõhusamaks ennetamiseks ja uurimiseks tuleks API andmete kogumist sarnaselt broneeringuinfo kogumisele laiendada Euroopa Liidu sisestele lendudele, võimaldades seejuures erandite seadmist riigisisestele lendudele.

Samuti on oluline analüüsida Euroopa Liidu tasandil võimalust reisijaid käsitleva eelteabe kogumise kohustuse laiendamiseks lisaks lennutranspordile ka teistele transpordiliikidele. Mõju- ja proportsionaalsuse analüüs peab hõlmama ka mõju erinevate transpordiliikide konkurentsivõimele ning maismaatranspordi puhul arvestama erasõidukite kasutamise alternatiivi olemasoluga ühistranspordile.

Avaliku konsultatsiooniga küsib Euroopa Komisjon osapoolte arvamusi direktiivi kohaldamisala võimaliku laiendamise kohta Euroopa Liidu/Schengeni ala sisestele lendudele ning lisaks lennuettevõtjatele ka mere- ja/ või maismaatranspordi ettevõtjatele. Samuti uuritakse, mil määral täiendab Euroopa Liidu poliitika reisijate eelandmete kogumise valdkonnas Euroopa Liidu broneeringuinfo poliitikat.

Lennureisijate broneeringuinfo (PNR-andmete) kogumine toimub direktiivi alusel. API ja PNR direktiivide alusel andmete edastamine erinevad nii andmekoosseisu, andmete edastamise hetke kui ka töötlemise põhimõtetelt. Õiguskaitseasutused saavad Euroopa Liidu siseste lendude puhul isikute kohta ainult PNR-andmeid ning seda ainult terrorismi ja raskete kuritegude menetlemiseks.

Põhjendatud vajadus Euroopa Liidu siseste lendude reisijate andmete kasutamiseks esineb siiski ka muude menetluste korral nagu näiteks ebaseadusliku rände ja seadusliku aluseta riigis viibimise tuvastamine.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi